1 | S t r o n a
Załącznik nr 1 do Sprawozdania Zarządu z działalności IDM S.A.
za rok obrotowy 2022
IDM SPÓŁKA AKCYJNA
(dalej: IDMSA lub Spółka)
OŚWIADCZENIE
O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
W ROKU 2022
Kraków, 24 kwietnia 2023 r.
2 | S t r o n a
Załącznik nr 1 do Sprawozdania Zarządu z działalności IDM S.A.
za rok obrotowy 2022
Spis treści
1. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega IDMSA, oraz miejsca, gdzie zbiór zasad jest
publicznie dostępny ................................................................................................................................................ 3
2. Informacja o odstąpieniu przez emitenta od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego oraz
wyjaśnienie przyczyn odstąpienia ........................................................................................................................... 3
3. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i
zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych
sprawozdań finansowych ........................................................................................................................................ 8
4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji ........................... 8
5. Wskazanie posiada Komitetu Audytu Rady Nadzorczej IDM Spółka Akcyjna czy wszelkich papierów
wartościowych dających poszczególne uprawnienia .............................................................................................. 8
6. Wskazanie ograniczeń dotyczących prawa głosu .............................................................................................. 8
7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych
emitenta .................................................................................................................................................................. 9
8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w
szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji ...................................................................... 9
9. Opis zasad zmiany statutu spółki emitenta ....................................................................................................... 9
10. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i
sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia ................. 9
11. Skład osobowy i zmiany które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania
organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów ............................ 14
3 | S t r o n a
Załącznik nr 1 do Sprawozdania Zarządu z działalności IDM S.A.
za rok obrotowy 2022
1. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega IDMSA, oraz miejsca, gdzie zbiór zasad jest
publicznie dostępny
IDMSA podlega zasadom ładu korporacyjnego zawartym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek notowanych na
GPW 2021, które zostały przyjęte przez Radę Giełdy Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r.
Treść zbioru w/w zasad dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: www.corp-gov.gpw.pl
2. Informacja o odstąpieniu przez emitenta od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego oraz
wyjaśnienie przyczyn odstąpienia
Spółka stosowała zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek notowanych na
GPW 221za wyjątkiem zasad: 1.2., 1.3.1., 1.3.2., 1.4.1., 1.4.2., 1.5., 1.6., 1.7., 2.1., 2.2., 2.11.5., 2.11.6., 3.1.,
3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.8., 3.9., 4.1., 4.3., 4.9.1., 6.3., 6.4.
1.2. Spółka umożliwia zapoznanie się z osiągniętymi przez nią wynikami finansowymi zawartymi
w raporcie okresowym w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego, a jeżeli z
uzasadnionych powodów nie jest to możliwe, jak najszybciej publikuje co najmniej wstępne szacunkowe wyniki
finansowe.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki: Spółka publikuje dane finansowe w formie raportów okresowych, które publikowane w
terminach wynikających z obowiązujących regulacji w przedmiotowym zakresie. Spółka będzie dokładała
wszelkich starań, aby w przyszłości czas pomiędzy zakończeniem okresu sprawozdawczego a publikacją danych
był jak najkrótszy.
1.3.1. zagadnienia środowiskowe, zawierające mierniki i ryzyka związane ze zmianami klimatu i zagadnienia
zrównoważonego rozwoju;
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki: W ocenie Spółki działalność biznesowa emitenta pozostaje bez znaczącego wpływu na
tematykę ESG.
1.3.2. sprawy społeczne i pracownicze, dotyczące m.in. podejmowanych i planowanych działań mających na
celu zapewnienie równouprawnienia płci, należytych warunków pracy, poszanowania praw pracowników,
dialogu ze społecznościami lokalnymi, relacji z klientami.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki: Zasada nie jest stosowana z uwagi na strukturę i wielkość zatrudnienia.
1.4.1. objaśniać, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy uwzględniane
kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające z tego ryzyka;
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki: W ocenie Spółki działalność biznesowa emitenta pozostaje bez znaczącego wpływu na
kwestie związane ze zmianą klimatu.
4 | S t r o n a
Załącznik nr 1 do Sprawozdania Zarządu z działalności IDM S.A.
za rok obrotowy 2022
1.4.2. przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, obliczanego jako
procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem (z uwzględnieniem premii, nagród i
innych dodatków) kobiet i mężczyzn za ostatni rok, oraz przedstawiać informacje o działaniach podjętych w
celu likwidacji ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz z prezentacją ryzyk z tym związanych oraz
horyzontem czasowym, w którym planowane jest doprowadzenie do wności.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki: Zasada nie jest stosowana z uwagi na strukturę i wielkość zatrudnienia.
1.5. Co najmniej raz w roku spółka ujawnia wydatki ponoszone przez nią i jej grupę na wspieranie kultury,
sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. Jeżeli w roku
objętym sprawozdaniem spółka lub jej grupa ponosiły wydatki na tego rodzaju cele, informacja zawiera
zestawienie tych wydatków.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki: Spółka nie prowadzi działalności w obszarze objętym przedmiotową zasadą.
1.6. W przypadku spółki należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 raz na kwartał, a
w przypadku pozostałych nie rzadziej nraz w roku, spółka organizuje spotkanie dla inwestorów, zapraszając
na nie w szczególności akcjonariuszy, analityków, ekspertów branżowych i przedstawicieli mediów. Podczas
spotkania zarząd spółki prezentuje i komentuje przyjętą strategię i jej realizację, wyniki finansowe spółki i jej
grupy, a także najważniejsze wydarzenia mające wpływ na działalność spółki i jej grupy, osiągane wyniki i
perspektywy na przyszłość. Podczas organizowanych spotkań zarząd spółki publicznie udziela odpowiedzi i
wyjaśnień na zadawane pytania.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki: Poza organizacją walnych zgromadzeń Spółka nie organizuje cyklicznych spotkań
z inwestorami. Wszelkie istotne informacje dotyczące prowadzonej działalności i osiąganych wyników
prezentowane w raportach bieżących i okresowych, a ponadto w przypadku pojawienia się ewentualnych
pytań ze strony inwestorów Spółka będzie udzielała odpowiedzi z poszanowaniem przepisów prawa
powszechnie obowiązującego oraz zasady równouprawnienia akcjonariuszy w dostępie do informacji o Spółce.
1.7. W przypadku zgłoszenia przez inwestora żądania udzielenia informacji na temat spółki, spółka udziela
odpowiedzi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki: Emitent udziela informacji na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa
kierując się nadrzędną zasadą równouprawnienia wszystkich akcjonariuszy w dostępie do informacji o Spółce.
2.1. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą
odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria
różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz
doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie
zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział
mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki: Spółka nie przyjęła sformalizowanej polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki.
Udział poszczególnych osób w wykonywaniu funkcji zarządu, nadzoru w strukturze Emitenta jest uzależniony w
szczególności od takich czynników jak kompetencje, umiejętności i doświadczenie, dlatego aktualnie nie jest
zapewnione zróżnicowanie w organach Spółki pod względem płci na poziomie nie niższym niż 30%. W opinii
5 | S t r o n a
Załącznik nr 1 do Sprawozdania Zarządu z działalności IDM S.A.
za rok obrotowy 2022
Spółki opisane powyżej kryteria oceny kandydatur w odniesieniu do władz Spółki pozwalają dokonać wyboru
kandydatów zapewniających możliwość realizacji Strategii oraz rozwoju działalności.
2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny
zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność,
umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na
poziomie nie niższym n30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa
w zasadzie 2.1.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki: Decyzja o składzie Rady Nadzorczej podejmowana jest przez akcjonariuszy na walnym
zgromadzeniu, zaś Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą, co w konsekwencji oznacza, że decyzja co do
ostatecznego składu osobowego organów leży wyłącznie w kompetencji określonych organów i podmiotów.
Spółka nie przyjęła sformalizowanej polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki , która zapewniałaby
zróżnicowanie w organach Spółki pod względem płci na poziomie nie niższym niż 30%.
2.11.5. ocenę zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5;
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki: Spółka nie prowadzi działalności w obszarze objętym przedmiotową zasadą.
2.11.6. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady
nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki: Spółka nie przyjęła sformalizowanej polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki.
3.1. Spółka giełdowa utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru
zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego, odpowiednie
do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności, za działanie których odpowiada zarząd.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki: Spółka nie stosuje przedmiotowej zasady. Z uwagi na skalę prowadzonej przez Spółkę
działalności wyodrębniono jedynie system nadzoru zgodności działalności z prawem (Compliance). Rada
Nadzorcza Spółki monitoruje skuteczność systemu Compliance. Za zarządzanie ryzykiem odpowiedzialny jest
Zarząd.
3.2. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za zadania poszczególnych systemów lub
funkcji, chyba że nie jest to uzasadnione z uwagi na rozmiar spółki lub rodzaj jej działalności.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki: Zasada nie jest stosowana gdyż nie jest to uzasadnione z uwagi na rozmiar Spółki i rodzaj jej
działalności.
3.3. Spółka należąca do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 powołuje audytora wewnętrznego kierującego
funkcją audytu wewnętrznego, działającego zgodnie z powszechnie uznanymi międzynarodowymi standardami
praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. W pozostałych spółkach, w których nie powołano audytora
wewnętrznego spełniającego ww. wymogi, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcje komitetu
audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba powołania takiej osoby.
Zasada nie jest stosowana.
6 | S t r o n a
Załącznik nr 1 do Sprawozdania Zarządu z działalności IDM S.A.
za rok obrotowy 2022
Komentarz spółki: Spółka nie stosuje przedmiotowej zasady. Z uwagi na skalę prowadzonej przez Spółkę
działalności wyodrębniono jedynie system nadzoru zgodności działalności z prawem (Compliance). Rada
Nadzorcza spółki monitoruje skuteczność systemu Compliance.
3.4. Wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i compliance oraz kierującego audytem
wewnętrznym powinno być uzależnione od realizacji wyznaczonych zadań, a nie od krótkoterminowych
wyników spółki.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki: Spółka nie stosuje przedmiotowej zasady. Z uwagi na skalę prowadzonej przez Spółkę
działalności wyodrębniono jedynie system nadzoru zgodności działalności z prawem (Compliance). Rada
Nadzorcza spółki monitoruje skuteczność systemu Compliance. Za zarządzanie ryzykiem odpowiedzialny jest
Zarząd
3.5. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub
innemu członkowi zarządu.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki: Spółka nie stosuje przedmiotowej zasady. Z uwagi na skalę prowadzonej przez Spółkę
działalności wyodrębniono jedynie system nadzoru zgodności działalności z prawem (Compliance). Rada
Nadzorcza spółki monitoruje skuteczność systemu Compliance. Za zarządzanie ryzykiem odpowiedzialny jest
Zarząd
3.6. Kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie prezesowi zarządu, a funkcjonalnie
przewodniczącemu komitetu audytu lub przewodniczącemu rady nadzorczej, jeżeli rada pełni funkcję komitetu
audytu.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki: Spółka nie stosuje przedmiotowej zasady. Z uwagi na skalę prowadzonej przez Spółkę
działalności wyodrębniono jedynie system nadzoru zgodności dzialności z prawem (Compliance). Rada
Nadzorcza spółki monitoruje skuteczność systemu Compliance. Za zarządzanie ryzykiem odpowiedzialny jest
Zarząd
3.8. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny, a w przypadku braku wyodrębnienia
w spółce takiej funkcji zarząd spółki, przedstawia radzie nadzorczej ocenę skuteczności funkcjonowania
systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki: Spółka nie stosuje przedmiotowej zasady. Z uwagi na skalę prowadzonej przez Spółkę
działalności wyodrębniono jedynie system nadzoru zgodności działalności z prawem (Compliance). Rada
Nadzorcza spółki monitoruje skuteczność systemu Compliance.
3.9. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1,
w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne
za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych
systemów i funkcji, zgodnie z zasadą 2.11.3. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on
skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z
dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki: Spółka nie stosuje przedmiotowej zasady. Z uwagi na skalę prowadzonej przez Spółkę
działalności wyodrębniono jedynie system nadzoru zgodności działalności z prawem (Compliance). Rada
7 | S t r o n a
Załącznik nr 1 do Sprawozdania Zarządu z działalności IDM S.A.
za rok obrotowy 2022
Nadzorcza spółki monitoruje skuteczność systemu Compliance. Za zarządzanie ryzykiem odpowiedzialny jest
Zarząd.
4.1. Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane spółce oczekiwania
akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzenia takiego
walnego zgromadzenia.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki: Zasada nie jest stosowana, gdyż Spółka nie jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną
niezbędną dla przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia.
4.3. Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki: Zasada nie jest stosowana z uwagi na brak możliwości zapewnienia bezpiecznego
i nieprzerwanego zapisu audiowizualnego przebiegu obrad walnego zgromadzenia.
4.9.1. kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez
akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni
przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać
niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki;
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki: W zakresie realizacji przez akcjonariuszy ich uprawnień korporacyjnych Spółka przestrzega
zasad wynikających z przepisów prawa powszednie obowiązującego, które stanowią, że akcjonariusz lub
akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem
walnego zgromadzenia zgłaszać spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad
walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, a ponadto każdy z
akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych
do porządku obrad. Spółka nie ma wpływu na działania akcjonariuszy, tym niemniej Spółka zachęca
akcjonariuszy do zgłaszania kandydatur z odpowiednim wyprzedzeniem z poszanowaniem niniejszej zasady.
6.3. Jeżeli w spółce jednym z programów motywacyjnych jest program opcji menedżerskich, wówczas realizacja
programu opcji winna być uzależniona od spełnienia przez uprawnionych, w przeciągu co najmniej 3 lat, z góry
wyznaczonych, realnych i odpowiednich dla spółki celów finansowych i niefinansowych oraz zrównoważonego
rozwoju, a ustalona cena nabycia przez uprawnionych akcji lub rozliczenia opcji nie może odbiegać od wartości
akcji z okresu uchwalania programu.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki: Przyjęty w Spółce program motywacyjny na mocy Uchwały Walnego Zgromadzenia nr 25 z
dnia 22-07-2020 r. zakłada mechanizm motywujący, który oparty jest o rozłożenie programu na poszczególne
lata. Z tego powodu odstąpiono od dodatkowego wydłużania okresu możliwości dysponowania instrumentami
objętymi w ramach realizacji programu.
6.4. Rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego wynagrodzenie członków rady nie może
być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie członków komitetów, w szczególności komitetu
audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w tych komitetach.
Zasada nie jest stosowana.
Komentarz spółki: Zasady i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej została określa Uchwałą
Walnego Zgromadzenia nr 22 z dnia 22 lipca 2020 r.