Szanowni Akcjonariusze, Klienci i Pracownicy,
Niniejszym przedstawiamy Państwu kolejny raport roczny, przedstawiający wyniki finansowe oraz najważ-
niejsze dokonania spółki IDM S.A. w roku 2021.
Rok 2021 był trudnym rokiem dla IDM S.A., w którym kontynuowana była nowa strategia skoncentrowana
na rynku deweloperskim. Spółka konsekwentnie rozwija projekty nieruchomościowe w spółkach celowych.
W najbliższych okresach spodziewamy się pozytywnego ich wpływu na wyniki finansowe, o czym będziemy
na bieżąco informować w komunikatach giełdowych.
Liczymy, że kolejne lata potwierdzą właściwy kierunek rozwoju IDM S.A. dla satysfakcji akcjonariuszy, kon-
trahentów i pracowników Spółki.
Z wyrazami szacunku i podziękowania,
__________________________________________
Grzegorz Leszczyński
Prezes Zarządu